การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-013-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 14 -15 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจำแหล่งฝึก อาจารย์บุคลากร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยหลักสูตรนี้เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อยย่างมีมาตฐานและเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะจากการอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้
2.เพื่อให้คณาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากการอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษาได้
3.พัฒนาปรับปรุงกระบวนการฝึกปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.สร้างภาคีเครือข่ายกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
คำสำคัญ