การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง “Muscle Pain and Peripheral Neuropathies in Daily Life & Work”
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง “Muscle Pain and Peripheral Neuropathies in Daily Life & Work”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-038-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center Korat
วันที่จัดการประชุม 02 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการพัฒนาวิชาการสำหรับวิชาชีพเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ได้กำหนดให้มี การจัดอบรมวิชาการด้านยา และความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้อง ปีละ 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟู พัฒนาความรู้ ให้กับเภสัชกร ในจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง “Muscle Pain and Peripheral Neuropathies in Daily Life & Work”
คำสำคัญ
Muscle Pain, Peripheral Neuropathies