การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชกรภาคกลาง พ.ศ. 2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชกรภาคกลาง พ.ศ. 2561
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-007-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมสวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่จัดการประชุม 06 -07 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตภาคกลาง 26 จังหวัด รวม 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชสาธารณสุข เภสัชกรผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลต่อรับบริการทั้งหลาย นอกจากนี้ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการสร้างเครือข่ายในการทำงานของแต่ละวิชาชีพจะส่งผลให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม จึงได้ร่วมกับกองสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจากชมรมเภสัชกรภาคกลาง จัดการประชุมวิชาการเภสัชกรภาคกลาง ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกร ซึ่งปฏิบัติงานในเขตภาคกลางจำนวน 26 จังหวัดได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำไปพัฒนางาน พัฒนาตนเองให้เกิดผลสำเร็จต่อไปได้
วัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคกลาง
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคกลาง
คำสำคัญ