การประชุมวิชาการ
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการระบบยาเพื่อการดูแลติดตามกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพ
ชื่อการประชุม กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการระบบยาเพื่อการดูแลติดตามกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพ
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-006-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเอส สวิส ราชบุรี
วันที่จัดการประชุม 10 -12 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร จากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (AMR) โดยหนึ่งในระบบงานที่สำคัญคือ ระบบยา ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหา และนำไปสู่การออกแบบระบบยาที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล โดยเฉพาะกิจกรรมการดูแลติดตามกำกับการใช้ยา
ต้านจุลชีพ (Antimicrobial Stewardship: ASP)
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับผิดชอบงาน Antimicrobial Stewardship ให้มีความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารจัดการระบบยาและการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาต้านจุลชีพ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานต่างๆ เช่น ระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กองบริหารการสาธารณสุขจึงร่วมกับคณะทำงาน AMR เขตสุขภาพที่ 5 จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการระบบยาเพื่อการดูแลติดตามกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลระบบยาและจัดการปัญหาด้าน AMR อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมทั้งระดับผู้ป่วยเฉพาะราย
2.เพื่อให้สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ และสามารถนำเสนอเชิงนโยบายเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
3.เพื่อให้สามารถออกแบบระบบบริการด้านยา โดยการบูรณาการข้อมูลจากสหสาขาวิชาชีพร่วมกับบริบทของโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ