การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2561
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2561
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-005-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องไฮเดรนเยีย 1 โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 22 -24 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข จํานวนประมาณ 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางในป,จจุบัน มุ่งเน้นการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ลดความซ้ําซ้อนของการทํางาน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการนํา เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ช่วยในการพัฒนาระบบการทํางานของหน่วยงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น รวมทั้งได้มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึง ระบบสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
1.เพิ่มทักษะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
2.แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ พัฒนาขึ้น
คำสำคัญ