การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations for Health Products (Medical Devices/ Cosmetics/ Foods & Dietary Supplements)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations for Health Products (Medical Devices/ Cosmetics/ Foods & Dietary Supplements)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-003-08-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี - ( ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L )
วันที่จัดการประชุม 28 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายและหลักเกณฑ์ แนวทางการการพิจารณาอนุญาต การจดแจ้ง การโฆษณา การกำกับดูแล การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และอาหารรวมทั้งอาหารเสริมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์อย่างมาก ทางสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations for Health Products (Medical Devices/ Cosmetics/ Foods & Dietary Supplements) ในการนี้เห็นสมควรจัดให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านดังกล่าวมาอบรมให้ความรู้และข้อมูลที่ทันสถานการณ์แก่เภสัชกรเพื่อให้เพิ่มศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1) ข้อมูลกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ คือ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและอาหาร ที่มีผลต่องานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์
2) โครงสร้าง แผนงาน และแนวทางในการทำงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และอาหารรวมทั้งอาหารเสริมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
Medical Device Regulation, Cosmetic Regulation, Food Regulation, Dietary Supplement Regulation
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.rapatregistration.com