การประชุมวิชาการ
โครงการ Review and update of pharmacotherapy in heart failure
ชื่อการประชุม โครงการ Review and update of pharmacotherapy in heart failure
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-012-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
วันที่จัดการประชุม 24 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ