การประชุมวิชาการ
Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018: Health Products for a Better Quality of Life
ชื่อการประชุม Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018: Health Products for a Better Quality of Life
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-021-07-2561
สถานที่จัดการประชุม Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
วันที่จัดการประชุม 24 -25 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาคเอกชนและรัฐที่มีความสนใจทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนิสิตบัณฑิตศึกษา จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งหมายรวมถึง ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสําอางและอาหารเสริม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํา รายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมาก โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักประกอบไปด้วยสารสําคัญที่มีแหล่งกําเนิดมาจากธรรมชาติ เช่น สมุนไพร เนื่องจากการมีประวัติการใช้อันยาวนานของสมุนไพรส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในแง่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในการนํามาใช้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพวัตถุดิบจาก ธรรมชาติหลายชนิด เช่น วัตถุดิบที่ได้จากพืชและสัตว์ ที่มีศักยภาพที่จะนํามาพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์ เวชเครื่องสําอาง และ/ หรืออาหารเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในเชิงลึกเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ และความ ปลอดภัยของวัตถุดิบจากธรรมชาติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเภสัชกรรมเพื่อเตรียมวัตถุดิบธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้ และช่วยรักษาความคงตัวทางเคมีของสารสําคัญที่มีอยู่ในวัตถุดิบ พร้อมทั้งเพิ่มการนําส่งสารสําคัญนั้นไปยังอวัยวะเป้าหมาย เพื่อให้อกฤทธิ์
ด้วยเหตุนี้ โครงการ “ประชุมวิชาการ Natural Products – From Basic to Translation II (NPBT II) 2018 : Health Products for a Better Quality of Life” จึงได้ถูกกําหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี (CEIC-NU) และสถานวิจัยเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Cosmat) คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัย มหิดล (PERCH-CIC) Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan bax Faculty of Medicine and Pharmacy, University of Bourgogne Franche-Comte, France รวมทั้ง Franco-Thai PHC Program และ โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดงานวิจัยที่ นํามาเพื่อความรู้ทั้งในเชิงลึกและในเชิงปฏิบัติที่มีความทันสมัย และสามารถนําไปสู่การต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการและภาคการ ผลิต โดยผู้บรรยายเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนเรศวร จาก University of Bourgogne Franche-Comte ประเทศฝรั่งเศส จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น และ จาก Universitas Airlangga ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้มี ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อนํามาใช้เป็นยา เครื่องสําอางและอาหารเสริม ซึ่งโครงการนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อบุคลากรภาคเอกชนและรัฐที่มีความสนใจทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนิสิตในระดับ บัณฑิตศึกษาให้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้
วัตถุประสงค์
1. ถ่ายทอดงานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งในแง่ความรู้ในเชิงลึกและในเชิงปฏิบัติที่มีความทันสมัย ให้แก่ บุคลากรภาคเอกชนและรัฐ และนิสิตบัณฑิตศึกษา
2. สร้างความร่วมมืองานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากนานาประเทศ
คำสำคัญ
Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018: Health Products for a Better Quality of Life
วิธีสมัครการประชุม
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, THAILAND