การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประจำปี 2561
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประจำปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-035-08-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอวาน่า (บางนา) กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 24 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม แผนกฝึกอบรม บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน เพราะเป็นหน่วยงานทางด้านสุขภาพด่านแรกที่ประชาชนและผู้ป่วยมักเข้ามาขอรับคำปรึกษาและรับการรักษาด้วยยา ทั้งนี้การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจำเป็นต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งแนวคิดในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความตระหนักในการใช้ยาให้ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเภสัชกรที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด จึงเห็นควรที่จะจัดการอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้อยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัย โดยครั้งนี้มีจุดเน้นเรื่องทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเจ็บปวดและการใช้ยาคุมกำเนิดที่เป็นกรณีศึกษาที่มักพบได้บ่อยในร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเจ็บปวดและการใช้ยาคุมกำเนิดโดยผ่านการบรรยายและกรณีศึกษา
2. เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน
3. เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักในบทบาทที่สำคัญของวิชาชีพเภสัชกรและสร้างคุณค่าให้กับงานเภสัชกรรมชุมชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ ภญ. ธิตินันทน์ สุวรรณไตร โทร 087-3477103 E-mail: thitinansuwan.miranda@gmail.com