การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 55
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 55
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-034-08-2561
สถานที่จัดการประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม 15 -17 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน เภสัชกร พยาบาล นิสิตปริญญาโท-เอก นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ประมาณ 2,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถาบันทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีภารกิจสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางการแพทย์และการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์และบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่างๆ จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ ผลงานบางอย่าง จำเป็นต้องเผยแพร่เพื่อชี้นำสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนของประเทศ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการประจำปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของทุก ๆ ปี ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบแทนต่อสังคมด้วยการนำเสนอทั้งความรู้และสาระให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการแพทย์ การดูแล และรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ที่มีความโดดเด่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
2. เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ งานวิจัย และสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลผลิตของคณะแพทยศาสตร์แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
3. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเทคนิคใหม่ในการรักษาพยาบาล และผลงานวิจัยระหว่างแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. ส่งเสริมการพัฒนาและการประกันคุณภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขการนำเสนอผลงานวิจัย
5. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.mdcucongress.com/