การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร 2561” ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร 2561” ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-009-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 24 -25 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่ประสานความร่วมมือกับ สรพ.ในการเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงขึ้นไป ก่อนการตรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จะจัดให้มีงานประชุม “ระบบยา สัญจรปี 2561” ครั้งที่ 3 ขึ้นใน
วันจันทร์ที่ 24 - วันอังคารที่25 กันยายน2561 นี้ ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กกว่า 90 เตียง ในเขตจังหวัด นครพนม เลย สกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ ทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรม และความเชื่อมโยงของระบบยา โดยจัดในรูปแบบการบรรยาย นำเสนอกรณีศึกษา พร้อมทั้งตอบปัญหา โดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจระบบยาของสมาคมฯ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุม
1. รับทราบมาตรฐานวิชาชีพและระบบยาที่ต้องปฏิบัติและพัฒนาการดำเนินการเชิงระบบ
2. เข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ (3P, 3C-PDSA) และสามารถนำไปใช้กับการพัฒนาระบบยาให้สอดคล้องกับบริบทโรงพยาบาลตนเอง
3. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวางระบบงานสำคัญที่ต้องร่วมกับวิชาชีพอื่น ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำ การดำเนินงานเรื่องยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs), การประสานรายการยา (Medication Reconciliation) และนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
4. เข้าใจความสำคัญของการเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนางานและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) การเกิดอาการข้างเคียง (type A ADR) และการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
คำสำคัญ
ระบบยา