การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-023-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม ทิดินี่ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
วันที่จัดการประชุม 18 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยา และผู้ประกอบการร้านขายยา จำนวน ๕๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ นี้ เป็นโครงการที่ทางชมรมร้านขายยาจังหวัดระนอง จัดทำขึ้น เพื่อการพัฒนาร้านขายยาให้มีศักยภาพที่ดี ต่อยอดความรู้ พัฒนาทักษะการให้บริการและคำแนะนำด้านสุขภาพแก่สมาชิกผู้ประกอบการและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา และเพื่อพัฒนาร้านยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน GPP (Good Pharmacy Practices) นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการใช้ยาสมุนไพรในร้านขายยา ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งยาสมุนไพร ล้วนมีความสำคัญกับสุขภาพ และชีวิตของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ประกอบการรวมทั้งเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทราบข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ชมรมร้านขายยาจังหวัดระนอง เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดการประชุมบรรยายวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในร้านยาของสมาชิกให้มีทักษะ และพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการบริการที่ดี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงร้านยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน GPP (Good Pharmacy Practices)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการร้านยา และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในร้านขายยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร้านยา ในการปรับปรุงร้านให้เข้าตามเกณฑ์มาตรฐาน GPP (Good Pharmacy Practices)
คำสำคัญ
การประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดระนอง ๒๕๖๑