การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 เรื่อง MEDICINE 2018 : IoT, Precision and Innovation
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 เรื่อง MEDICINE 2018 : IoT, Precision and Innovation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-037-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 05 -07 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาทอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม แสะงาบบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ การประชุมวิชาการภาควิชาอายุรสาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง Medicine 2018: ToT, Precision and Innovation มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอายุรศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ ในมุมของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Software application การวินิจฉัย วางแผนการรักษาอย่างแม่นยำ ให้เหมาะกับผู้ป่วย รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้าน IT ในด้านต่างๆ และการสร้างระบบเครือข่าย IT ในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพ การบริการด้านสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในภาควิขาอายุรศาสตร์และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
3. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของภาควิชาอายุรศาสตร์และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และกลุ่มงาน
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
5. เพื่อส่งเสริมระบบการศึกษา ต่อเนี่องของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากร ทางการแพทย์
คำสำคัญ
Precision, Innovation