การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการยาปลอดภัยในชุมชน และ Self management Support ปรับพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงโรคไตเรื้อรัง”
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการยาปลอดภัยในชุมชน และ Self management Support ปรับพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงโรคไตเรื้อรัง”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-036-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 29 -31 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การจัดการ ยาปลอดภัยในชุมชน และ Self management Support ปรับพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยง โรคไตเรื้อรัง” ให้กับผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วยเภสัชกรและผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยโรคไตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๖ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มศักยภาพ
คำสำคัญ
Self management Support, ยาปลอดภัยในชุมชน