การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง Osteoarthritis สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา จังหวัดเชียงราย ปี 2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง Osteoarthritis สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา จังหวัดเชียงราย ปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-036-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย
วันที่จัดการประชุม 09 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้ประกอบการจ้านยาที่สนใจในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Osteoarthritis (ข้อเสื่อม) เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันมียาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากมายออกจำหน่ายเพื่อใช้รักษาโรคนี้ ซึ่งบางชนิดยังไม่มีการศึกษายืนยันในแง่ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงโดยเฉพาะในระยะยาว การใช้โดยขาดการตรวจสอบจะทำให้สูยเสียทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ หากเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยามีความรู้ ความเข้าใจก็จะมีส่วนได้ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง ในการที่จะตัดสินใจเลือกใช้ยาหรือวิธีการรักษาให้เกิดความเหมาะสม มีคุณภาพและเกิความคุ้มค่าต่อผุ้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรได้ทราบถึงโรค อาการและแนวทางเวชปฏิบัติการักษาโรคข้อเสื่อมที่พบได้บ่อย การดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาดรคข้อเสื่อม
คำสำคัญ
Osteoarthritis, โรคข้อเสื่อม, โรคเข่าเสื่อม