การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-035-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 19 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะฮอร์โมนเพศต่ำในเพศชายอย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง Topical corticosteroid use in common dermatoses และ
เรื่อง นวัตกรรมการป้องกันและรักษาแผลเป็นด้วยซิลิโคลนเจล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพ และวิธีรักษาแผลเป็นด้วยซิลิโคลนเจล
คำสำคัญ
ฮอร์โมนเพศ, โรคผิวหนัง, การรักาาแผลเป็น