การประชุมวิชาการ
โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental health literacy) สำหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อการประชุม โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental health literacy) สำหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-034-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 14 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร คณาจารย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยในทุกกลุ่มวัย องค์การอนามัยโลกกำหนดปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญและเร่งด่วน 8 ภาวะหรือโรค ดังนี้ โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก ความผิดปกติทางจิตเวชจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด ความผิดปกติทางพัฒนาการปัญหาพฤติกรรมเด็ก การทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่า มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้าถึงบริการ 10 ล้านคน แต่มีเพียงร้อยละ 8 ที่เข้าถึงบริการสุขภาพจิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2558-2559 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ(Service plan) โดยมีเป้าหมายให้เกิดการเข้าถึงบริการและได้รับบริการในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นทีมสหสาขา โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการ ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิต สำหรับเภสัชกรจะต้องมีการพัฒนาระบบยาจิตเวชเพื่อติดตาม เฝ้าระวังและจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่มีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น เภสัชกรและบุคลากรสาธารสุข จึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจโรคและภาวะด้านสุขภาพจิต สามารถจัด และให้บริการเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาในการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและรักษาทางสุขภาพจิต ได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขขึ้น และจัดการบรรยายพิเศษเพื่อเมพูนความรู้ของเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตและแนวทางการดูแลด้านจิตสังคมและ การใช้ยา
วัตถุประสงค์
1. การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน PAGEL:DAAD เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสุขภาพจิตสำหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขโดยร่วมกับสถาบันทางวิชาการประเทศเยอรมัน
2. การจัดการบรรยายพิเศษด้านสุขภาพจิตและแนวทางการดูแลด้านจิตสังคมและการใช้ยาให้กับเภสัชกร คณาจารย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ
คำสำคัญ
Mental health literacy
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์