การประชุมวิชาการ
การอบรม\"หลักสูตรการจัดการความรู้จากการงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์\" รุ่นที่ 1/2561
ชื่อการประชุม การอบรม\"หลักสูตรการจัดการความรู้จากการงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์\" รุ่นที่ 1/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-034-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมจินวิภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 16 -31 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ความสามารถ องค์ความรู้ใหม่ๆ และทักษะด้านวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานประจำ หรือ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงจัดทำโครงการสกอบรม “หลักสูตรการจัดการความรู้จาก การงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์” สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1/2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรใน โรงพยาบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบงานประจำ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาระบบยา ได้แก่ RDU บริหารเวชภัณฑ์ primary care การบริบาลทางเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ Food safety Hospital ยาปลอดภัยในชุมชน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในโรงพยาบาล ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบงานประจำ
2) เพื่อนำมาใช้ปรับปรุง พัฒนาระบบงานประจำ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และพัฒนาบุคคลากรด้านสาธารณสุข
คำสำคัญ
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์