การประชุมวิชาการ
โครงการประชุม วิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2561 เรื่อง “Advancing Care for Elderly Patient : Multidisciplinary Approach”
ชื่อการประชุม โครงการประชุม วิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2561 เรื่อง “Advancing Care for Elderly Patient : Multidisciplinary Approach”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-019-07-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 02 -03 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจําบ้าน และบุคลากร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อายุรศาสตร์ถือเป็นสาขาหนึ่งทางการแพทย์ที่สําคัญมาก เนื่องด้วยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมโรคที่มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาก้าวหน้าทางการรักษาอย่างรวดเร็ว สําคัญยิ่ง ที่แพทย์จะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา พยากรณ์โรค และการรักษาเป็นอย่างดี ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนี้ จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจําปีขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ทางอายุรศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนําไปต่อยอดพัฒนาวิธีการดูแลรักษา และสร้างเสริม สุขภาพแก่ผู้ป่วยต่อไป
ทั้งนี้นอกจากมุ่งทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอายุรศาสตร์แล้ว ภาควิชาฯ ยังมุ่งพัฒนาความรู้ให้กับ นิสิตแพทย์ โดยให้นิสิตแพทย์เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรม Medicine Champion เพื่อเป็น การทบทวนความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย รวมถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการให้นิสิต แพทย์จัดทํากิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการป้องกันการเกิดโรค อันเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกฝนให้นิสิตแพทย์มีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนในอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางอายุรศาสตร์ โดยมุ่งเผยแพร่แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
คำสำคัญ
Advancing Care for Elderly Patient : Multidisciplinary Approach
วิธีสมัครการประชุม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร