การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “สัตว์มีพิษ” ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference of Animal Toxins 2018)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “สัตว์มีพิษ” ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference of Animal Toxins 2018)
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-002-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 06 -07 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล สัตวแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สัตว์ที่มีพิษ เช่น งู แมลง และสัตว์ทะเล มักจะก่อปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับพิษเสมอ โดยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและบางครั้งอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ที่มีพิษเหล่านั้น การจัดการประชุมวิชาการเพื่อระดมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญให้มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยด้านสัตว์มีพิษ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้พัฒนาความรู้ของตนเองและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับพิษจากสัตว์ที่มีพิษ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการทางด้านสัตว์มีพิษมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการจำแนกชนิดและพฤติกรรมสัตวที่มีพิษ การป้องกันและการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับพิษ การนำพิษไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในงานเภสัชเครื่องสำอาง เป็นต้น รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ สถานเสาวภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องสัตว์มีพิษครั้งที่ 6 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสัตว์ที่มีพิษ
2. เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิษและสัตว์ที่มีพิษ
คำสำคัญ
สัตว์มีพิษครั้งที่6 พิษงู พิษจากสัตว์ขาข้อ พิษจากสัตว์ทะเล การรักษาผู้ถูกสัตว์พิษกัด การแพทย์ทางเลือก
วิธีสมัครการประชุม
กรอกใบสมัคร ซึ่งถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ ดาวน์โหลดผ่านทางเพจ การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สัตว์มีพิษ ครั้งที่ 6 และโอนเงินค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน (2,500 บาท ถ้าชำระหลัง 1 สิงหาคม 2561) ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณีย์ (การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สัตว์มีพิษ ครั้งที่ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 1871 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) หรือ ผ่านทางอีเมล์ animtox.saovabha@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-252-0161-4 ต่อ 161 หรือ 143 ต่อ 31, 32 E-mail : animtox.saovabha@gmail.com Facebook : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สัตว์มีพิษ ครั้งที่ 6