การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ ๒๕๖๑ (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ ๒๕๖๑ (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-009-08-2561
สถานที่จัดการประชุม อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาส
วันที่จัดการประชุม 03 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาจุลนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ ๕ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในด้านการวิจัยให้ครอบคลุม การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของบทบาทเภสัชกรในด้านการศึกษาวิจัย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ อันได้แก่ นิสิต - นักศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา คณาจารย์รุ่นใหม่ในสายเภสัชศาสตร์และการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติต่อการศึกษางานวิจัยทางเภสัชศาสตร์และทางการแพทย์ อีกทั้งยังช่วยให้นิสิตและบุคลากรได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่ในประเทศและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ ซึ่งการประชุมนี้จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาด้านบริบาลเภสัชกรรม เภสัชเวท เภสัชวิทยา เภสัชอุตสาหการและวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ภายใต้หัวข้อหลักของงานคือ “นวัตกรรมสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติของคณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตที่ศึกษา
ด้านเภสัชศาสตร์และการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติต่อการศึกษาวิจัยทางเภสัชศาสตร์และทางการแพทย์

คำสำคัญ