การประชุมวิชาการ
Sense of Scent (SoS): ดุลยภาพของชีวา ศาสตร์แห่งการรักษาด้วย ‘กลิ่น’
ชื่อการประชุม Sense of Scent (SoS): ดุลยภาพของชีวา ศาสตร์แห่งการรักษาด้วย ‘กลิ่น’
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-008-07-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่จัดการประชุม 21 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ จำนวน 40 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ศาสตร์แห่งการรักษาด้วยสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆ เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะการรักษาจากสารที่ได้มาจากธรรมชาติมักมีความปลอดภัย และมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาที่เป็นสารเคมีจากการสังเคราะห์ อีกทั้งยังมีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนประโยชน์จากการใช้สมุนไพรในการบำบัดมากขึ้น จึงทำให้ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ รวมถึงน้ำมันหอมระเหยสำหรับการรักษาทั้งทางร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งยังนำมาประยุกต์ใช้ในทางด้านสุขภาพและความงามอย่างแพร่หลาย
สำหรับสุคนธบำบัด หรือ aromatherapy เป็นศาสตร์ของการบำบัดรักษา เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย และจิตใจด้วยการใช้กลิ่นที่ได้จากสารสกัดจากธรรมชาติ คือ น้ำมันหอมระเหย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและความงาม ดังนั้น การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุคนธบำบัด คุณสมบัติและชนิดของน้ำมันหอมระเหย รวมไปถึงการสกัดและการควบคุมคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบำบัดรักษาด้วยกลิ่น อีกทั้งองค์ความรู้ด้านการเลือกกลิ่น และการผสมกลิ่นที่เหมาะสมสำหรับการรักษานั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน นอกจากนี้ ในการใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับบำบัดด้วยกลิ่นนั้นมีหลายวิธี เช่น การสูดดม การผสมน้ำอาบ หรือแช่ตัว การใช้เตาระเหย การนวด และการประคบ เป็นต้น โดยในแต่ละวิธีมีขั้นตอน และวิธีการใช้น้ำมันหอมระเหยแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ การเลือกใช้วิธีในการบำบัด จะทำให้การบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยได้ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดงานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง Sense of Scent (SoS): ดุลยภาพของชีวา ศาสตร์แห่งการรักษาด้วย ‘กลิ่น’ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เภสัชกร และผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยสุคนธบำบัด
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสกัด และการควบคุมคุณภาพน้ำมันหอมระเหย
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้พื้นฐานในการผสมกลิ่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้สำหรับการบำบัดด้วยกลิ่น
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกประคบสำหรับการลดเซลลูไลท์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เข้าฟังบรรยายและworkshop 1,000 บาท ,wokshop 500 บาท ,บรรยาย 600 บาท ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้น ถ่ายรูปหรือ scan เอกสารหลักฐานการชำระเงินส่งมาที่ cpe.buu@gmail.com