การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ“Update Vaccination in Clinical Practices”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ“Update Vaccination in Clinical Practices”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 26 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนำมาสู่การพัฒนาวัคซีนสำหรับทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ การนำวัคซีนมาใช้ประโยชน์ต่อการป้องกันโรคย่อมเป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจส่งผลต่อบุคคลอื่น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการให้วัคซีนกับทุกกลุ่มวัยโดยให้การสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เพื่อรับสิทธิประโยชน์การรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามนโยบายการป้องกันโรคติดต่อ ทั้งนี้เภสัชกรปฏิบัติงานในร้านยาและโรงพยาบาล จึงควรเพิ่มศักยภาพพร้อมกับการพัฒนาองค์ความรู้การจัดการวัคซีนในระบบปัจจุบัน องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประเภทวัคซีนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ การนำไปใช้อย่างเหมาะสม และหลักการเก็บรักษาวัคซีน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการใช้วัคซีน เพื่อให้คำปรึกษาประชาชนในร้านยา
2. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้วัคซีนอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ
3. เพื่อทราบถึงหลักการบริหารจัดการวัคซีนของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
คำสำคัญ
Pediatric Vaccination, Adult Vaccination, Management of Vaccination