การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการร้านยาแผนปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเพื่อพัฒนาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการร้านยาแผนปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเพื่อพัฒนาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-033-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 15 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร้านยาแผนปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเพื่อพัฒนาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในภารตรวจประเมินร้านยา เพื่อพัฒนาร้านยาในจังหวัดขอนแก่นให้เข้าสู่มาตรฐาน GPP ตามที่กฎหมายกำหนด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและกำกับมาตรฐานร้านขายยาสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
2) เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมกำกับผู้ประกอบการร้านขายยา และระบบการจัดการด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
คำสำคัญ
หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน, GPP