การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร “Empowering Pharmacist in Tobacco Control”
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร “Empowering Pharmacist in Tobacco Control”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-002-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 16 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลและผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน 1ใน5ของคนไทยยังคงสูบบุหรี่และนำไปสู่ปัญหาโรค NCD ต่างๆ ในฐานะเภสัชกร เราควรรู้ถึงปัญหาและวิธีการต่างๆในการแนะนำคนเหล่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว บทบาทของเภสัชกรจะเด่นชัดเมื่อเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีได้
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆเกี่ยวกับบุหรี่และการรณรงค์เพื่อให้ปลอดบุหรี่
2. ให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำที่ดีที่ถูกต้องแก่ประชาชน
3. ให้องค์กร หรือหน่วยงานที่เภสัชกรทำงานอยู่ตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันแก้ไขในระยะยาว
คำสำคัญ
Empowering Pharmacist in Tobacco Control”
วิธีสมัครการประชุม
รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรก ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ (สมาคมใดก็ได้)