การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง 5th Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis”
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง 5th Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-032-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 06 -07 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2. เภสัชกรที่รับผิดชอบดูแลการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าบัญชียาของโรงพยาบาลจากหน่ว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าเภสัชภัณฑ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีอัตราการแข่งขันในทางการตลาดสูงเป้าหมายหนึ่งของผู้ผลิตและผู้นำเข้าเหล่านั้นคือ การผลักดันให้เภสัชภัณฑ์ของตนได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลซึ่งเภสัชภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในกระบวนการคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าสู่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขคือคุณภาพของเภสัชภัณฑ์
ใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้านเคมีและจุลชีววิทยาเป็นเอกสารข้อมูลสำคัญจากผู้ผลิตที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ ข้อมูลที่แสดงอยู่ในใบรับรอง ได้แก่ ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาสำคัญ ชนิดและปริมาณของสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์ เกณฑ์การยอมรับ และข้อมูลความคงตัว เป็นต้น นอกจากนี้ การคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลในปัจจุบันยังมีการพิจารณาถึง price performance ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการแปลผลและประเมินใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้านเคมี และจุลชีววิทยา รวมถึงแนวคิดด้าน Price performance เพื่อให้สามารถคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขต้นสังกัดสามารถจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
ตั้งแต่ปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดประชุมวิชาการเรื่อง \"Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis” มาทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมทั้งสองครั้งได้รับผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมอย่างดีเยี่ยม จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจัดประชุมวิชาการขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความต้องการจากเภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าสู่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเภสัชภัณฑ์ และเข้าใจในการแปลผลใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้านเคมีและจุลชีววิทยาอย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ • หน่วยงานภาครัฐ o ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านละ 4,000 บาท o ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านละ 4,500 บาท • หน่วยงานภาคเอกชน o ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ท่านละ 5,000 บาท o ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ท่านละ 5,500 บาท *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิดาภา โทรศัพท์ 02-218-8283, E-mail: CE@pharm.chula.ac.th