การประชุมวิชาการ
การผลักดันวิชาชีพเภสัชกรรม และ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ชื่อการประชุม การผลักดันวิชาชีพเภสัชกรรม และ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-028-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 23 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญ และ มีผลต่อความสำเร็จของการสาธารณสุขที่จะปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยด้านยาและสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ รวมถึงภาคประชาสังคม แต่อย่างไรก็ดี พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในหลายๆเรื่อง อาทิเช่น ข้อจำกัดอัตรากำลังในภาครัฐ งบประมาณที่จะใช้ในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลประชาชน และ การเชื่อมร้อยและผลักดันงานในภาคส่วนต่างๆรวมถึงเครือข่ายให้ส่งผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ ประเทศชาติ ดังนั้น การจัดให้มีการประชุมเภสัชกรจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การพัฒนาบทบาทวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติ จึงสมควรจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง การผลักดันวิชาชีพเภสัชกรรม และ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของเภสัชกรจากภาคส่วนต่างๆให้เกิดการเชื่อมร้อยบทบาทและการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
คำสำคัญ