การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 หัวข้อ“อายุรศาสตร์ในสังคมสูงวัย” (Medicine in Aging Society)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 หัวข้อ“อายุรศาสตร์ในสังคมสูงวัย” (Medicine in Aging Society)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-006-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
วันที่จัดการประชุม 15 -17 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ แพทย์ผู้ช่วยสอน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ เภสัชกร บุคลากรการแพทย์และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลชุมพรเขต อุดมศักดิ์ เป็นสถาบันสมทบ รวมทั้งจัดส่งนักศึกษาแพทย์ไปฝึกปฏิบัติในหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปรับใช้ชุมชนแล้ว รวม 11 รุ่น และในปีการศึกษา 2546 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สาขาอายุรศาสตร์ จึงเห็นความสำคัญของเนื้อหาวิชาทางด้านอายุรศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามข้อมูลการศึกษาต่าง ๆ ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดประชุมวิชาการ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีขึ้นทุก เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการทางอายุรศาสตร์ ให้แก่แพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการทางอายุรศาสตร์ให้แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สนใจลงทะเบียนติดต่อที่คุณนงลักษณ์ ราไม้ หรือคุณรุ่งทิวา อินพรหม โทร.02-9269793-4 Email: tuinternalmed@gmail.com