การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry X”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry X”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-022-08-2561
สถานที่จัดการประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่จัดการประชุม 02 -03 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตยา จำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งด้านเภสัชกรรม กฎหมาย รวมถึงความรู้ทางด้านวิศวกรรม เข้ามาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาในโรงงานผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในสถาบันที่ผลิตบัณฑิตเพื่อให้สามารถทำงานเป็นเภสัชกร ที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลกระบวนการผลิต และประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม รวมถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในสถาบันหลัก ของสภาเภสัชกรรมในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จึงถือเป็นภารกิจหนึ่งของคณะในการให้ดำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเภสัชกรที่ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันต่อยุคสมัย รวมไปถึงบุคลากรด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันต่อยุคสมัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบได้
2. เพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างกัน ทั้งด้านเภสัชกรรม วิศวกรรม หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม
3. เพื่อให้อาจารย์ในคณะและอาจารย์แหล่งฝึก ได้รับทราบถึงแนวโน้มและทิศทางในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา
คำสำคัญ