การประชุมวิชาการ
Prelude to World Rabies Day 2018: Global Awareness of Rabies Prevention
ชื่อการประชุม Prelude to World Rabies Day 2018: Global Awareness of Rabies Prevention
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-001-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 13 -14 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความเกี่ยวข้องในการควบคุมและให้การดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อระบบประสาทจากสัตว์สู่คน มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะนำโรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์จรจัดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ และบางส่วนเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งมีความใกล้ชิดกับมนุษย์แต่ขาดการดูแลเอาใจใส่ในการให้วัคซีน และที่สำคัญ ในปัจจุบันโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ องค์การอนามัยโลกได้รายงานมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกมากกว่า 55,000 รายต่อปี ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน (น้อยกว่า 20 - 30 รายต่อปี จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข) แต่พบมีอัตราผู้ถูกสุนัขกัดและสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศมากกว่า 400,000 รายต่อปี สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไปจากเดิม ทำให้การรักษาผู้ถูกสัตว์กัดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรคยังเป็นปัญหาที่พบบ่อยของแพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไป ดังนั้น สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถาบัน ที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือ การให้บริการทางคลินิก การวินิจฉัย การผลิตอิมมูโนโกลบุลิน การวิจัยพัฒนา การเผยแพร่ความรู้ และได้รับการแต่งตั้งเป็น WHO Collaborating Centre for Research on Rabies Pathogenesis and Prevention ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดและสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเกี่ยวกับการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน โดยในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับ ประวัติการรักษาและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย สถานเสาวภากับบทบาทของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย แนวทางการดูแลผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า และปัญหาข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งแนวทางแก้ไข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เรื่องการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลรักษาผู้ถูกสัตว์กัดและสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งแนวทางการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อช่วยพัฒนาการให้วัคซีน อิมมูโนโกลบุลิน และการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
คำสำคัญ
Human Rabies, Animal Rabies, Post Exposure Prophylaxis, Pre-Exposure Rabies Immunization, QSMI Guideline, Rabies Prevention
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน - ลงทะเบียนถึงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อัตราท่านละ 2,500 บาท - ลงทะเบียนหลังวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อัตราท่านละ 3,000 บาท รายละเอียดการโอนเงิน การโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สถานเสาวภาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 045-2-697958 ติดต่อส่งใบสมัครลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินได้ที่ : ฝ่ายลงทะเบียนงานประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 1871 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2520161-4 ต่อ 125 โทรสาร 02-2540212 email: queensaovabha@hotmail.com