การประชุมวิชาการ
กำหนดการประชุมเภสัชกรงานเภสัชกรรมการผลิต เรื่อง “Pharmacist Role in Nutrition Support Team”
ชื่อการประชุม กำหนดการประชุมเภสัชกรงานเภสัชกรรมการผลิต เรื่อง “Pharmacist Role in Nutrition Support Team”
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-004-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 16 -17 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมอาหารทางหลอดเลือดดำ จากโรงพยาบาลของทางภาครัฐบาล เอกชน และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประมาณ 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดความเจ็บป่วยและลดอัตราการตายในทารกแรกเกิด แนวคิดในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้แก่ การมีเครือข่ายบริการภายในและระหว่างเขตสุขภาพ ลดการส่งต่อ โดยการขยายขีดความสามารถของแต่ละเขตสุขภาพ ซึ่งในส่วนของบทบาททีมเภสัชกร ได้แก่ความสามารถในการให้บริการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำในระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป จากการสำรวจในปี 2557 พบว่ามีโรงพยาบาลที่ให้บริการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 43 แห่ง จากจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด 116 แห่ง ปัญหาที่สำคัญในการเปิดหน่วยให้บริการคือ ความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือและบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านองค์ความรู้ในการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ (Total Parenteral Nutrition) ให้มีปริมาณสารอาหารตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย การคำนวณปริมาณสารอาหาร ความเข้ากันได้ของสารอาหารแต่ละชนิด และการเตรียมสารอาหารด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Technique) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานมีความรู้ ความเข้าใจสามารถพัฒนาระบบการให้บริการ หรือสามารถจัดตั้งหน่วยเตรียมผสมและมีแนวทางในการจัดตั้งหน่วย IV Admixture
2. มีเครือข่ายในการทำงานตั้งแต่ระดับ โรงพยาบาล จังหวัดและในระดับเขตสุขภาพ
3. มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ