การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-017-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 16 -17 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรในสถานบริการสุขภาพในเขตภาคเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์โรคหัวใจเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยพบว่าโรคหัวใจ บางประเภทเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ( Atrial fibrillation ) ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติ( valve heart diseases ) การผ่าตัดเปลี่ยน ลิ้นหัวใจ มีความจําเป็นต้องรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน(thromboembolism)การเกิดอัมพฤกต์โดย ภาวะดังกล่าวสามารถรักษาและป้องกันด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดซึ่งยาที่มักใช้อย่างแพร่หลายคือยาวาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาที่มีประสิทธิภาพต่อการการรักษาหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้แต่ทั้งนี้ยา warfarin เป็นยาที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาการติดตามประเมินการแข็งตัวของเลือดด้วยการควบคุมระดับINRอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ให้อยู่ในช่วงค่าเป้าหมายอันเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําในผู้ป่วยที่ใช้ยา
เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย service plan ของกระทรวงสาธารณสุขและความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขนั้น คณะแพทยศาสตร์โดยศูนย์โรคหัวใจและฝ่ายเภสัชกรรม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความมุ่งหมายในการพัฒนาหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน โดยปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการจัดการด้านการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อข้อมูล การเก็บรวบรวมตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่service plan หรือแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ในดําเนินพัฒนาโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินขึ้น เพื่อตอบสนองต่อservice plan กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินให้เป็นมาตรฐานและอ้างอิงตามหลักฐาน วิชาการ
ทั้งนี้โรงพยาบาลเครือข่ายมีความสนใจในการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินผ่านการเชื่อมโยงโปรแกรม HIS ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถสร้างข้อมูลเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม จึงมีการพัฒนาขีดความสามารถ ของโปรแกรม WE program ในการรับรองโปรแกรม HIS โดยเฉพาะระบบ Hosxp ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลเครือข่าย
ใช้ยาวาร์ฟาริน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรม WE Program ให้สามารถรับรองการ plug in ระบบ hosxp ได้
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการผู้ป่วยที่
คำสำคัญ
การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน, warfarin, Hosxp, WE program