การประชุมวิชาการ
Anti-aging Nutraceuticals
ชื่อการประชุม Anti-aging Nutraceuticals
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-019-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 26 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจ จำนวนประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
Anti-aging Nutraceuticals