การประชุมวิชาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน RDU Hospital จังหวัดสงขลา
ชื่อการประชุม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน RDU Hospital จังหวัดสงขลา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-023-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 07 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน RDU Hospital ในจังหวัดสงขลา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยในด้านประสิทธิผล ความคุ้มค่า ปลอดภัย และสามารถลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ และปัญหาเชื้อดื้อยา ในขณะที่ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการประกาศนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งเสริม “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ 15 ให้มีการดำเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) เพื่อให้เกิดการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างให้เป็นระบบงานปกติ รวมทั้งสร้างความตื่นตัวให้โรงพยาบาลต่อเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จังหวัดสงขลามีการดำเนินงาน RDU Hospital อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ ปี 2560 และจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1 ร้อยละ 82.35 แต่ยังไม่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 2 และ 3 ในปีงบประมาณ 2561จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้าง awareness อย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ การพัฒนาฉลากยาให้มีชื่อภาษาไทยและคำเตือน การปรับปรุงรายการยาให้มีรายการยาที่มีประสิทธิผลและปลอดภัย และกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพ PTC ในการส่งเสริมชี้นำ RDU และการส่งเสริมจริยธรรมและส่งเสริมการขายยา และกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประเด็นที่ยังต้องผลักดันเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ หญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ซึ่งยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินความจำเป็นอยู่จำนวนมาก และยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องพัฒนาและผลักดันต่อไป จากการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึงเห็นสมควรในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการด้านการทำงาน RDU Hospital จังหวัดสงขลา ตาม “โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2561” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล; Rational Drug Use ; RDU