การประชุมวิชาการ
How to take care of skin Atopic dermatitis and sensitive dermatitis และ ระบบ TaWai for Health
ชื่อการประชุม How to take care of skin Atopic dermatitis and sensitive dermatitis และ ระบบ TaWai for Health
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-022-08-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ต้นอ้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 19 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผิวแพ้ง่ายและโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบมีสาเหตุจากปัจจัยภายใน (พันธุกรรม) และปัจจัยภายนอก (สิ่งแวดล้อมและสิ่งเร้าต่างๆ) จะมีลักษณะอาการผิวแห้ง ลอก แสบ แดง และคันซึ่งส่งผลกระทบกับการดาเนินชีวิตประจาวัน ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค วิธีการดูแลรักษา และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างถูกวิธีจึงมีความสาคัญ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องของผิว และสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
ระบบ TaWai for Health เป็นระบบรายงานและติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันระหว่าภาคส่วนเอกชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย และ โฆษณาเกินจริง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเภสัชกรในยุคที่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่ม
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท Galderma จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง How to take care of skin Atopic dermatitis and sensitive dermatitis และ ระบบ TaWai for Health โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เรื่อง How to take care of skin Atopic dermatitis and sensitive dermatitis
2.เพื่อให้ความรู้เรื่อง ระบบ TaWai for Health
คำสำคัญ
Atopic dermatitis Tawai