การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ \"บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา\" ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ \"บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา\" ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-005-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 25 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 มีหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนายาใหม่ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก อีกทั้งเทคนิคการใช้ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ การใช้ยาเพื่อการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบเภสัชภัณฑ์ กลไกการออกฤทธิ์ การบริหารยา การติดตาม และการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม เภสัชกรมีความจำเป็นต้องบูรณาการ ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ โรค และผู้ป่วย แบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นความจำเป็นให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และเภสัชกรร้านยา และเภสัชกรทั่วไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก
คำสำคัญ
การใช้ยาสมเหตุผล ร้านยา กฏหมาย allergic rhinitis
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง http://www.pharm.tu.ac.th (ฟรีค่าลงทะเบียน) รับจำนวน 50 คน