การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 \"Smart Pharmacists 2020\"
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 \"Smart Pharmacists 2020\"
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-010-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่จัดการประชุม 21 -22 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของดิจิทัล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานทางเภสัชกรรมด้านต่างๆ อย่างเหมำะสม ทำให้สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกร ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้สะดวกต่อผู้ป่วยในการเข้าถูกความรู้ด้านการใช้ยา อันนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะการเป็นแหล่งวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เภสัชกร เพื่อพัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ ในการนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมเภสัชกรภาคใต้ (ชภต.) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อเรื่อง “Smart Pharmacists 2020” ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัยใหม่ ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจหลักของสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเหล่าเพื่อนร่วมวิชาชีพที่อยู่ในสถาบันต่างๆ ทั่วภาคใต้ และส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และเภสัชกรในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่นในฐำนะสถาบันการศึกษาในภาคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ที่ทันสมันให้แก่บุคลากรของสำนักวิชาฯและเภสัชกรภาคใต้ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจ
2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจหลักของสำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเหล่าเพื่อนร่วมวิชาชีพที่อยู่ในสถาบันต่างๆในภาคใต้
4. เผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักวิชาฯ
คำสำคัญ
SMART PHARMACISTS DIGITAL CPR ความปลอดภัยด้านการใช้ยาของประชาชน
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน website https://rxcpe.wu.ac.th/ ขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าหน้าระบบครั้งแรกให้เลือก \"สมัครสมาชิก\" พร้อมกรอกข้อมูลที่จำเป็น (โดยระบุอีเมลที่ใช้จริง และรหัสผ่าน) 2. การเข้าระบบ กรอกเมล และรหัสผ่าน กดปุ่ม Login 3. เมื่อเข้าระบบเลือก\"เมนูเข้าร่วมการประชุม\" กดปุ่มบันทึกข้อมูล 4. แจ้งการชำระเงินสามารถแนบเอกสาร \"เมนูแจ้งการชำระเงิน\"