การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “ร้านยามาตรฐานเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “ร้านยามาตรฐานเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-021-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องคราวน์บอลรูม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า บางกอก ลุมพินี พาร์ค
วันที่จัดการประชุม 22 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น ประมาณ 180 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันระบบประกันสุขภาพของรัฐจะกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของคนไข้ในบางส่วน แต่ร้านขายยาก็ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนเลือกใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น ปวดหัว เป็นไข้ ท้องเสีย ท้องผูก เป็นต้น ซึ่งหากร้านขายยาทุกร้านมีมาตรฐานเดียวกันในทุกๆด้านจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการทางสุขภาพที่ดี และตามกฏหมายปัจจุบันร้านขายยาต้องมีเภสัชกรประจำร้าน คอยแนะนำเรื่องยาและให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพ รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice หรือ GPP)
อย่างไรก็ตามร้านขายยาทุกประเภทจะต้องปฏิบัติตามและต้องผ่านการประเมิน GPP ซึ่งแนวทางการดำเนินการของร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) มีกำหนดหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้ธุรกิจร้านขายยามีมาตรฐานเดียวร่วมกันและสามารถต่อใบอนุญาตได้ โดยการบังคับนี้จะส่งผลทันทีต่อร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตหลังจากวันที่กระทรวงมีผลบังคับใช้ คือ ร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป สำหรับร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้จะมีเวลาผ่อนผันไม่เกิน 8 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทรวงมีผลบังคับใช้
ทั้งนี้สำหรับหัวข้อ อุปกรณ์ และสถานที่ ร้านขายยาทุกร้าน จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานเดียวกัน ภายในปี 2561 ดังนั้น GPP จึงเป็นหัวข้อที่ผู้ประกอบการร้านขายยาให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ เพื่อให้ร้านขายยาดำเนินธุรกิจต่อไปได้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการสนับสนุนของบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จึงจัดการประชุมวิชาการ “ร้านยามาตรฐาน เปลี่ยนผ่านได้อย่างไร” ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ห้องคราวน์ บอลรูม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า บางกอก ลุมพินี พาร์ค เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice หรือ GPP) เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายยานำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับร้านขายยาโดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลัก GPP
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายยาทราบถึงความสำคัญของหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice หรือ GPP)
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายยามีความเข้าใจในหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice หรือ GPP) โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้และทำให้ธุรกิจร้านขายยาเป็นไปตาม Good Pharmacy Practice หรือ GPP
คำสำคัญ
หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice หรือ GPP), ร้านยาแผนปัจจุบัน และร้านยามาตรฐาน