การประชุมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 15 เรื่อง 2P Safety Goals: Guideline for Personnel Safety Goals
ชื่อการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 15 เรื่อง 2P Safety Goals: Guideline for Personnel Safety Goals
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-032-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
วันที่จัดการประชุม 15 -17 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัย และความไม่ปลอดภัยต่างๆ จากกิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อีกทั้งการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสี่งคุกคามทางสุขภาพต่างๆ ทั้งทางด้านภายภาพ เคมี ชีวภาพ ท่าทางในการทำงาน และจิฅวิทยาสังคมอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ เช่น งานตรวจรักษาผู้ป่วย งานรักษาพยาบาล งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสุตร งานโภชนาการ งานซักฟอก งานซ่อมบำรุง งานกำจัดขยะและของเสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งสี่งคุกคามต่างๆ เหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรในด้านการเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้ง การสูญเสียทางอ้อมในด้านอื่นๆ ได้ด้วยเหตุนี้ ทางภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน รวมกับ สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และงานบริการพยาบาล คณะแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำการอบรม การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (LNV) รุ่นที่ 14 และประชุมวิชาการ ความก้าวหนัา ด้านอาชีวอนามัยในบริบทสถานพยาบาล ครั้งที่ 3 เพื่อให้บุคลากรในสถานพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สามารถที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และผู้อื่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการจัดการระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย แก่บุคลากรในสถานพยาบาล ได้อย่างถูกต้อง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานพยาบาลด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลของตนเองได้อย่ามีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เดรื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV)
2. เพื่อทราบหลักการ S I M P L E สำหรับความปลอดภัยของบุคลากรสุขภาพ (S 1 M p L E for Personnel safety)
3. การอบรมเชิงปฎิบัติการ Hospilal Environment and Personnel Safely
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ และ R2R การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และการจัดการสิ่งแวดด้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
5. การอบรมเชิงปฎิบัติการ non technical skills สำหรับงานด้านความปลอดมัย และอาชีวอนามัย
คำสำคัญ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S), สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV)