การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 หัวข้อ Healthcare in Thailand 4.0 (การดูแลสุขภาพในยุค 4.0)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 หัวข้อ Healthcare in Thailand 4.0 (การดูแลสุขภาพในยุค 4.0)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-031-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 08 -30 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยความรู้ทางด้านการแพทย์มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาประยูกต์ใชัให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาผู้ป่วยต่อไป สำาหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดสาระองค์ความรู้โดยวิทยากรผู้เเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำความรู้จากการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาด้านวิชาการ ปรับปรุงบริการทางการแพทย์ ให้มีคุณภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝืกอบรมและฟื้นฟูวิชาการให้แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โดยจัดเป็นรุปแบบ Symposium, Topic Lecture, Morming Sessions, Lunch Symposium, Dinner Symposium
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เพื่อกระจายความรู้ใหม่งานด้านวิชาการสู่ชุนชน โดยผ่านแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
4. เพี่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เพิ่มเติม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากแพทย์ผู้ชำนาญการของสถาบันการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ
Healthcare, Thailand 4.0, งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S), การดูแลสุขภาพ