การประชุมวิชาการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) ในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2561
ชื่อการประชุม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) ในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-005-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา
วันที่จัดการประชุม 16 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย 1 บุคลากรสาธารณสุข ระดับ รพ.สต. จำนวน 50 คน 2 บุคลากรสาธารณสุข ระดับ รพช. จำนวน 25 คน 3 บุคลากรสาธารณสุข รพท./สสจ. จำนวน 125 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปี ( ด้านสาธารณสุข ) ได้กำหนดให้แผนงานที่ ๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) ประเด็นการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual) สอดคล้องกับคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก ว่า “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use ) คือ “ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด”
เพื่อให้เกิดการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดแทรกให้เป็นระบบงานปกติ สร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวให้บุคลากรสาธารณสุขต่อเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานตามกุญแจสำคัญ 6 ประการสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (PLEASE) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งใช้ยาและการใช้ยา สามารถเป็นแบบอย่างในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และถ่ายทอดสู่ภาคประชาชนและผู้ป่วย สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้ประชาชนและผู้ป่วย มีความเข้าใจในโรคและยาที่ใช้ ใช้ยาเท่าที่จำเป็นและปลอดภัยจากการใช้ยา
ในปีงบประมาณ 2561 นี้ ทางโรงพยาบาลพะเยาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ริเริ่มกิจกรรมตามแนวทางของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU : Rational Drug Use)จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) ในเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งเป็นการนำนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติของหน่วยบริการทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นการนำนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2 สร้างเจตคติในการเรียนรู้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3 เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังในการดำเนินงานตามกุญแจสำคัญ 6 ประการสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (PLEASE)
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล