การประชุมวิชาการ
โครงการ การใช้ยาอย่างเหมาะสม (Rational drug use) และการประชุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับเภสัชกรชุมชน (โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนปี 2561 ครั้งที่ 1)
ชื่อการประชุม โครงการ การใช้ยาอย่างเหมาะสม (Rational drug use) และการประชุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับเภสัชกรชุมชน (โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนปี 2561 ครั้งที่ 1)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-030-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมไอโฮเทล และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 02 -31 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดเป็นนโยบายระดับชาติ เภสัชกรในฐานะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ยา จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แต่การจะส่งเสริมการใช้ยาให้เหมาะสมต้องทำในหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขึ้นในระดับจังหวัด คณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาหลักในจังหวัดขอนแก่นจึงควรเป็นแกนนำหลักในการริเริ่มโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานศักยภาพของแต่ละหน่วยงานให้เกิดพลังในการผลักดันงานนี้ต่อไป
ร้านยาเป็นหน่วยปฐมภูมิหนึ่งที่ใกล้ชิดชุมชน การทำงานปฐมภูมิของร้านยาจะครอบคลุมทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัวและชุมชน เภสัชกรร้านยาเป็นวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกรับบริการทางสุขภาพเบื้องต้นที่ร้านยาใกล้ชุมชนของตนเอง หากเภสัชกรร้านยา สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวได้ดีและสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวได้ ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่จะตามมาจากโรคดังกล่าวได้อย่างมหาศาลดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนขึ้น
วัตถุประสงค์
1) สร้างสื่อเสริมการเรียนรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่หลากหลาย
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแนวทางการทำงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยาและชุมชน
3) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ให้แก่เภสัชกรร้านยา
4) เพื่อสร้างเครือข่ายเภสัชกรร้านยาในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิกับหน่วยบริการขึ้น
คำสำคัญ
RDU, Rational drug use, เภสัชกรรมปฐมภูมิ, เภสัชกรชุมชน