การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็ก ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็ก ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-007-08-2561
สถานที่จัดการประชุม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
วันที่จัดการประชุม 20 -24 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 31 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ภญ.อรภรณ์ สวนชัง โทร. 082-9519694