การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชกรกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชกรกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-033-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
วันที่จัดการประชุม 07 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในปัจจุบันได้ทำการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ที่แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม และกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเวท เป็นสาขาแรกในปี พ.ศ. 2525 ตามด้วยหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเภสัชกรรม สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ร่วมจัดกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ) สาขาวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และสาขาการจัดการทางเภสัชกรรม (ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์อื่นๆ ในส่วนภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย) หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (วุฒิบัตร) ร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เพื่อให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน และเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นร้านยาคุณภาพ และมีการขยายสาขาร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ บริเวณศูนย์สุขภาพไผ่ล้อม เพื่อดูแลและสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เปิดร้านยาสมุนไพร “หอมไกล” เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่จะทำให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการเภสัชกรรม ใน ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทาง เภสัชกรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) และการทดสอบสมบัติทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Properties of Drug Products) แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเภสัชกรรมกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคมให้แก่ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลการใช้ยาได้มีองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ รวมทั้งมีความเข้าใจในการนำไปประยุกต์และบูรณาการใช้กับงานเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม รวมถึงด้านวิชาการของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ เพื่อมีองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการใช้กับงานเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของบทบาทเภสัชกรต่อไป
คำสำคัญ
เภสัชกรกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์