การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุในผู้ป่วยเบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ และเรื่อง จะต่อสู้โรคกระดูกพรุนอย่างไร ในทศวรรษนี้
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุในผู้ป่วยเบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ และเรื่อง จะต่อสู้โรคกระดูกพรุนอย่างไร ในทศวรรษนี้
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-031-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 15 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุในผู้ป่วยเบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ
เรื่อง จะต่อสู้โรคกระดูกพรุนอย่างไร ในทศวรรษนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ และกระดูกพรุน
คำสำคัญ
วิตามิน แร่ธาตุ และกระดูกพรุน