การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด เรื่อง การใช้ยาสำหรับอาการปวด(Pain Management)และ โรคอื่นๆ ที่พบในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด เรื่อง การใช้ยาสำหรับอาการปวด(Pain Management)และ โรคอื่นๆ ที่พบในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-030-08-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องประชุมรัชดาบอลลูม ชั้น 6
วันที่จัดการประชุม 26 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ศูนย์เภสัชกรรม บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร (Full-time และ Part-time) ของร้านยาฟาร์แมกซ์ จำนวน 40 คน และเภสัชกรที่สนใจจำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรประจำร้านยา ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งองค์ความรู้เรื่องยา โรค และอาการวิทยาต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ประกอบการประเมินอาการวิทยาของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ และดำเนินการพิจารณาเลือกจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการ/ผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
ทางทีมบริหาร บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด เล็งเห็นว่าเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ ร้านยา มักจะพบโรคและลักษณะอาการผิดปกติต่าง ๆ อย่างหลากหลายในแต่ละวัน ซึ่งในบางกรณีอาจยังไม่สามารถประเมินอาการผิดปกติดังกล่าวได้ชัดเจน หรือยังเกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ทบทวนองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561ในงาน 11ปี ฟาร์แมกซ์ โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด ทุกท่านและเภสัชกรท่านอื่นที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา ที่จะนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินแยกโรคจากอาการผิดปกติ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำการดูแลตัวเองแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะ ทบทวนองค์ความรู้ของเภสัชกรประจำบริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ และเภสัชกรที่สนใจ เพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา สามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินแยกโรคจากอาการผิดปกติ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำการดูแลตัวเองแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คิดค่อ เภสัชกรหญิง อตินุช ตันศิริ ทางโทรศัพท์ 02-5147007 และหรือ 081-9707-825 , Facebook ที่ https://www.facebook.com/pharmaxshop และ Line@pharmaxshop.com