การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมพัฒนาการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ชื่อการประชุม โครงการอบรมพัฒนาการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-015-06-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 13 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน, บุคลากรในสถานบริการสุขภาพในเขตภาคเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการด้านยา เป็นองค์ประกอบสําคัญ ในการบรรเทา การบําบัดอาการ การป้องกัน และการให้การรักษาโรคและ สภาวะของผู้ป่วย การจัดการด้านยาครอบคลุมระบบและกระบวนการที่องค์กรใช้ในการให้บริการด้านเภสัชกรรมปฏิบัติแก่ผู้ป่วย การจัดการด้านยาจึงไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มงาน/ฝ่ายเภสัชกรรม แต่ยังเป็นความรับผิดชอบร่วมของผู้ให้บริการหรือ หัวหน้างาน/ผู้จัดการทางคลินิก ต้องการความเป็นสหสาขาวิชาชีพ อันเป็นความพยายามที่จะประสาน บูรณาการกิจกรรมของ บุคลากรในสถานบริการสุขภาพ บนหลักการของการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ การนําลงสู่การปฏิบัติ และ การปรับปรุงที่ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างองค์กร การวางแผน การคัดเลือก การจัดหา การเก็บรักษา การสั่งใช้ยา การถ่ายทอดคําสั่ง การเตรียม การกระจาย การส่งมอบ การบริหาร การบันทึกเอกสาร การติดตาม และการประเมินผลการจัดการเชิงระบบ ทั้งนี้โดยมี ความมุ่งหมายหลักที่สําคัญคือ ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บนความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับอย่างเชื่อมโยงและ ต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย
ปัจจุบันมีการกระจายผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมากขึ้น เนื่องจากช่วยลดความแออัด ในโรงพยาบาลและลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจึงเป็นอีกจุด ที่มีความสําคัญ ที่มีการเก็บรักษา สั่งใช้ยา กระจายส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย การพัฒนาการจัดการระบบยาจึงมีความสําคัญ เพื่อให้ การรักษาผู้ป่วยประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยวิชาการและบริบาลเภสัชกรรม งานเภสัชกรรม จึงได้จัดทําโครงการอบรมพัฒนาการจัดการระบบยาใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบยาและสามารถนํากลับไปพัฒนาต่อยอดที่โรงพยาบาลของตนเองได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
พัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบยา และสามารถนํากลับไปพัฒนาต่อยอดที่โรงพยาบาลของตนเองได้อย่างยั่งยืน
คำสำคัญ
Rational Drug Use
วิธีสมัครการประชุม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร