การประชุมวิชาการ
Quality Beyond Compliance
ชื่อการประชุม Quality Beyond Compliance
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-008-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 16 -17 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตยา เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ( Validation ) ฝ่ายวิศวก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 24.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา GMP (PIC/S) ได้ถูกนำมากำกับและบังคับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาทั่วโลก รวมถึงหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิคซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก PIC/S แต่ในปัจจุบันการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับ GMP อาจจะไม่พอเพียงต่อการนำพาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมของระบบคุณภาพในองค์กรเพื่อให้เกินกว่าความต้องการจาก GMP รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาให้การผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของหัวข้อต่างๆ ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ทราบความเป็นไปของการนำ GMP (PIC/S) มาใช้ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และในประเทศไทย
- เพื่อให้สามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการในเรื่องการปนเปื้อนข้ามของสถานที่ผลิตยาที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด
- เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมในเรื่องของคุณภาพในองค์กร
- เพื่อปูพื้นฐานเรื่องของยาชีววัตถุเพื่อให้อุตสาหกรรมยาได้ทราบถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
- เพื่อให้ทราบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการผลิตยาแต่ละประเภท เช่น ยาชีววัตถุ ยา Potent Drug ยารูปแบบแข็ง
- เพื่อให้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ได้แก่ Process Analytical Technology (PAT) และ Quality by Design (QbD) ในการนำมาปรับปรุงกระบวนการผลิต
คำสำคัญ
PIC/S GMP, Cross Contamination, Quality Culture, Biopharmaceutical, Oral Solid Dosage, Facilities, Technology, Process Development
วิธีสมัครการประชุม
1. ลงทะเบียน Online ได้ที่ www.ispeth.org/AGM2018 2. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ email ยืนยันภายใน 2 วันทำการ ในกรณีที่ไม่ได้รับ email กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 3. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประชุม โดยชำระเข้าบัญชีเลขที่ 027-8-46566-7 ชื่อบัญชี มูลนิธิไอเอสพีอี ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานลาดพร้าว 67 ขอความกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ email : REGISTER@ISPETH.ORG