การประชุมวิชาการ
หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจ/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เรื่อง การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหาร
ชื่อการประชุม หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจ/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เรื่อง การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหาร
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-018-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 11 -13 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่ อย. 2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค (ผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร) 3. เครือข่าย (ผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักอาหารได้มีการทบทวนและปรับปรุงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตด้านอาหารให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้มอบอำนาจการอนุญาตสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหารให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตแทนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อให้การตรวจปฏิบัติงานอนุญาตเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ลดปัญหาความลักลั่นในการพิจารณาอนุญาตในต่างพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งส่วนภูมิภาคในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งได้มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่เกี่ยวข้องหลังการปรับเปลี่ยนระบบการอนุญาต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพิจารณาอนุญาตได้อย่างรวมเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คำสำคัญ
การพิจารณาอนุญาต / สถานที่ผลิต / สถานที่นำเข้า / อาหาร