การประชุมวิชาการ
Thailand Pharmacy summit 2018
ชื่อการประชุม Thailand Pharmacy summit 2018
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-001-07-2561
สถานที่จัดการประชุม Dusit Thani Bangkok Napalai Ballroom
วันที่จัดการประชุม 15 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเภสัชกร และผู้ประกอบการร้านขายยาจานวนมากกว่า 300ราย • บริษัทยาชั้นนามากกว่า 10บริษัท • หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 5หน่วยงาน • หน่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งาน Thailand Pharmacy Summit 2018 คืองานชุมนุมสัมมนาด้านเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมยายุคใหม่ที่ทันสมัยที่สุดประจาปี ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมหลักในการให้ความรู้ด้านเภสัชกรรมและการบริหารธุรกิจ สาหรับเภสัชกรชุมชนและผู้ประกอบการร้านขายยา โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นาในวงการ นอกจากนั้นในงานนี้ยังเป็นที่รวบรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง Value ChainValue ChainValue Chain Value ChainValue ChainValue Chain Value ChainValue Chain ในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ทั้งเภสัชกรร้านขายยา บริษัทยา บริษัทออกแบบ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาผู้ให้บริการด้านบัญชี และสถาบันทางการเงิน มาร่วมออกบูทแสดงสินค้าและนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมาย
โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นที่ที่ 2ในหัวข้อธีมหลัก
“ปลุกแจ็คมาล้มยักษ์ ผลักร้านขายยาไทยให้ถึงฝั่ง”
วัตถุประสงค์
ให้ความรู้ด้านเภสัชกรรมและการบริหารธุรกิจ สาหรับเภสัชกรชุมชนและผู้ประกอบการร้านขายยา
คำสำคัญ